top of page

PÅ JAKT ETTER DE FEM STORE

AFRIKA

WILDLIFE

Tekst & foto: Pia Strømstad og Leif Sollie

Den afrikanske savannen – enorme slettelandskaper og et dyreliv du ikke finner maken til noen andre steder i verden. Men det rike dyrelivet er også truet. Er safari en del av løsningen eller bare enda en trussel?

de-fem-store.jpg

– Afrika er et enormt kontinent, og dyrelivet her har gitt grunnlag for mye naturturisme som er viktig for økonomi og sysselsetting mange steder. Samtidig øker presset på naturen, og en rekke dyr står på den globale rødlista over utrydningstruede arter, bekrefter Sverre Lundemo, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond. Det er bare å se på den afrikanske elefanten – verdens største landpattedyr. Neshornet med det karakteristiske hornet. Leoparden som smyger seg gjennom mørket på jakt.  Den afrikanske bøffelen – og løven, av mange regnet som Afrikas konge. Dette er Afrikas fem store, kjent for å være ekstra farlige og vanskelige å jakte på og derfor et ettertraktet trofévilt.

Bortsett fra bøffelen er alle fem rødlistet og bestandene truet. Man kan legge enda flere arter til listen, som afrikansk villhund, sebra, sjiraff og mange arter gribber. De trues av krypskyttere, men også av jakt, tørke og tap av naturlig habitat. Krypskyttere har gjort at neshornet er nær ved å bli utryddet. I 2018 døde den siste nordlige hvite neshornhannen, og det finnes bare to hunndyr igjen. Men aktive grep – spesielt mot krypskyttere – har hatt en positiv effekt. Nå lever det 6200 sorte neshorn øst og sør i Afrika, og bestanden er mer enn doblet siden 1993. Også det sørlige hvite neshornet har man klart å beskytte, og det finnes over 20 000 individer på det afrikanske kontinentet. 

Sverre-Lundemo-WWF-2.jpg

Sverre Lundemo
seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, foto: WWF

Gepard.jpg

GEPARD

Verdens raskeste landdyr kan løpe i opptil 110 km i timen, og jakten er over i løpet av et minutt. Har den ikke fått has på byttedyret innen det, finner den seg et nytt offer. Det er en sårbar art og det mest truede store kattedyret i Afrika. Den trues av innavl, tap av leveområder, jakt og krypskyttere. I de fleste land er det forbudt å jakte på gepard, men det er tillatt i et begrenset antall i Namibia.  

elefant 2.jpg

ELEFANT

Verdens største landpattedyr veier 5-6 tonn og har en snabel som den bruker for å drikke, plukke mat med og dusje seg med for å avkjøle seg. Det finnes to arter, afrikansk savanneelefant og afrikansk skogselefant. De er henholdsvis sterkt truet og kritisk truet. Siste telling fra 2016 viste 415 000 elefanter.

AFRIKANSKE LAND PÅ TOPP

Det pågår et stort og viktig arbeid for å verne villdyr på mange fronter. Ifølge World Atlas ligger sju afrikanske land på listen over de ti beste landene til å ta vare på dyrelivet (med Norge på en overraskende 6. plass). 

– Grunnlaget for safariturisme er avhengig av at man tar vare på naturen og de artene som finnes der. Det viktigste tiltaket er å bevare naturen dyrene lever i og er avhengig av for å overleve. Det innebærer også å restaurere og knytte sammen leveområder, sikre at eventuelle menneskelige inngrep ikke reduserer dyrenes naturlige habitat, samt å jobbe for å holde konflikter mellom mennesker og dyr på et minimum. Turismen bidrar til å bevare naturmangfoldet kun når man klarer å regulere aktiviteten slik at lokalbefolkningen drar nytte av inntektene samtidig som det tas hensyn til naturen. 

Botswana er et land som har klart det. Chobe nasjonalpark er landets tredje største og har den største konsentrasjon av ville dyr på hele kontinentet. Mer enn 25 prosent av landområdene er regulert til naturpark og reservater. Men selv om safariturisme er viktig for landet, begrenser de likevel antallet besøkende. Og tiltakene fungerer. Landet ligger på topp på listen over de som lykkes med å bevare dyrelivet.

– Motsatt kan man se at dersom safariturismen ikke blir tilstrekkelig regulert, vil det få negative konsekvenser for naturen og artene som lever der, understreker Sverre Lundemo. – Et ensidig sensasjonsjag etter å komme nærmest mulig dyrene er en dårlig form for turisme. Det er ikke vanskelig å finne eksempler der safaribiler nærmest omringer dyr på kloss hold eller tydelig stresser dem når de prøver å slappe av. En studie fra et reservat viste at safariturismen ødela jaktmulighetene for gepardene, slik at de ble nødt til å jakte på andre tider av døgnet for å skaffe seg nok mat. Det vil kunne føre til lavere overlevelse for en allerede truet art.

Krypskyttere og nærgående turister er likevel ikke det eneste som truer det sårbare dyrelivet i Afrika. Masse bilkjøring i sårbar natur og lange flyturer, ofte fra ett kontinent til et annet, gjør at safariturisme bidrar med et solid klimaavtrykk. Ifølge flere ferske studier har klimaendringene skapt hetebølger og tørke som blant annet har ført til massedød og vansker for dyrene å finne mat. Tørke skaper også konflikt mellom mennesker og dyr som i enda større grad må slåss om de samme knappe ressursene.

– Er det i det hele tatt håp om at «de fem store» eksisterer også om 30 år? 

– Vi tror og håper at omfattende tiltak for å bedre dyrenes leveforhold gjør at «de fem store» og andre truede arter ikke bare eksisterer om 30 år, men at bestandene også har begynt å ta seg opp igjen. Det krever at vi bretter opp ermene og sikrer en forvaltning av naturen som tilgodeser både mennesker og dyr. WWF jobber for å sikre livsgrunnlaget til jordas befolkning, samtidig som vi reverserer naturtapet og sørger for at vi får mer natur. Vi ser at engasjementet for å ta vare på naturen stadig øker, ikke minst blant barn og unge. Det gir oss håp.

sebra.jpg

SEBRA

Sebraen er nær truet, selv om det finnes 280 000 individer. Grevysebraen som er den største sebraarten, er sterkt truet. Det finnes færre enn 2000 igjen. Sebraen kjennetegnes på stripene, og ingen sebraer har like striper. Forskerne tror at stripene kan fungere som kamuflasje mot rovdyr og beskytte mot insekter. Hannen beskytter flokken mot rovdyr og kan sparke så kraftig fra seg at den skader jaktdyret. 

løve 2.jpg

LØVE

Det finnes bare 20 000 løver igjen i verden, og flesteparten lever i beskyttede områder i Botswana, Kenya, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia. De trues av at leveområdene blir mindre, men også av ulovlig jakt. Løvebein er ettertraktet innen asiatisk medisin.  

leopard.jpg

LEOPARD

Leoparden ligner jaguaren, men har lengre bein og mindre hode. Den er et ettertraktet bytte for krypskyttere, spesielt på grunn av den flotte pelsen, men også fordi kroppsdeler brukes i asiatisk medisin.

antilope.jpg

ANTILOPE

Dette er en stor gruppe klovdyr som består av over 50 arter, blant annet eland, oryx, impala og kudu. Noen er faktisk mer i slekt med sau og geit enn med andre antilopearter. Enkelte arter er livskraftige, andre er utrydningstruet, som damagaselle som er kritisk truet og sabelantilope som er utryddet i vill tilstand. 

neshorn.jpg

NESHORN

Neshornet er lett å kjenne igjen på det store hornet, og det er hornet som også gjør det mest sårbart. Hornet brukes i asiatisk medisin, og derfor er dyret ettertraktet blant krypskyttere. To av fem arter lever i Afrika, og alle er sterkt truet av utrydding. Det finnes bare to gjenlevende nordlige hvite neshorn, en underart av hvitt neshorn, begge er hunndyr.

andre dyr afrika.jpg

1. Vortesvin 
Vortesvinet lever på savannen og på steppene i Afrika. Rundt Kilimanjaro lever den så høyt som på 3000 meter. Det finnes fire underarter, og ingen er regnet som truet selv om tørke og jakt har ført til at den er forsvunnet enkelte steder. 

 

2. Villhund 
Utryddet eller nær utryddet i store deler av Afrika. Siste telling i 2012 viste rundt 1400 voksne individer. De fleste av dem lever i sør og sørøst Afrika. Villhunden er et rovdyr i hundefamilien. Den lever i store flokker, og er regnet som en av verdens mest effektive jegere. Fordi den jakter i flokk kan den også ta dyr som er større enn den selv, oftest små antiloper. 

3. Sjiraff 
Verdens høyeste dyr kan bli opp mot seks meter høy og kan løpe i opptil 60 km i timen. Tungen er en halv meter lang og så tykk at sjiraffen ikke stikker seg når den spiser planter med spisse torner. Bestanden er utrydningstruet og trues av krypskyttere og tørke. I Guinea, Eritrea og Senegal er den helt utryddet, mens andre bestander og underarter er noe mindre sårbare. 

4. Hyene
Hyenen er det vanligste store rovdyret i Afrika. Det finnes fire arter, flekkhyene som er den største, stripehyene, brunhyene og jordulv. Hyenen er et flokkdyr og lever i litt åpne landskap over store deler av Afrika. Antallet er synkende, men det er bare brunhyenen og stripehyenen som er regnet som nær truet. Selv om det bare er flekkhyenen som går løs på husdyr, blir alle artene jaktet på av mennesker. De forgiftes eller fanges med snarer og i feller, også fordi folk er redd for at den skal spre sykdommer. 

antilope 2.jpg

Verdens dyrebestander er i snitt redusert med 69 prosent siden 1970. Det er viktigere enn noen gang at vi øker innsatsen for å redde dem vi har igjen. Bli med i kampen for en levende natur!

I Shinjukus bakgater opplevde vi en religiøs prosesjon, et stemningsfylt skue i sin fargeprakt.

3-stjerners restaurantens inngang til venstre. Vår favoritt, til høyre.

bottom of page